Adatvédelem

Adatvédelmitájékoztató

 

 

A Szent István Rádió és Televízió (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány) médiaszolgáltató, mint a weboldal üzemeltetője – a továbbiakban: Adatkezelő – az alábbiakban tájékoztatja a TiszteltLátogatókat – a továbbiakban: Felhasználó – a www.szentistvanradio.hués a www.szentistvantv.hucímű honlap használata során felmerülő adatvédelmi kérdésekről.

 

Adatkezelő a honlap egyes funkcióinak használata során tudomására jutott adatokat kizárólag a megjelölt célból és ideig, a hatályos jogszabályi előírások szerintbizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére - a törvényben meghatározott eseteket kivéve - semmilyen körülmények között nem adja át. Felhasználó a www.szentistvanradio.hués a www.szentistvantv.hucímű honlap használatával, illetve a Hírlevélre történő feliratkozással elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) – letölthető a www.njt.huoldalon;

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.) – letölthető awww.njt.hu oldalon;

  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről – letölthető a www.njt.huoldalon;

  • EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) – letölthető a https://eur-lex.europa.euoldalon.

 

 1. Fogalmak

Adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagymegváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy atagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens: a biztonságolyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagymás módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Felhasználó hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagyszociális azonosságáravonatkozó egyvagytöbb tényező alapján azonosítható;

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

 1. Adatkezelő:

 

MagyarKatolikusRádió Alapítvány

székhely:3300Eger,Széchenyiu.1.

nyilvántartásiszáma:10-01-0000519

adószám:18578726-2-10

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

  1. Hírlevél

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: Adatkezelő a Felhasználó által a Hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatot (név, e-mail cím) a hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás és kapcsolattartás céljából kezeli. A Hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználó a Hírlevélre feliratkozással elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogyadatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatait (név és e-mail cím) a fenti célok érdekében kezelje.

 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott adatoka Hírlevélről leiratkozással azonnal törlődnek.

 

Azadatkezelésjogalapja:AHírlevélküldéskeretébentörténőadatkezelésjogalapjaaz Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

 

AzadatokmegismerésérejogosultazAdatkezelőHírlevélszerkesztésévelfoglalkozómunkatársa(i).

  1. Kapcsolatfelvétel

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: A Felhasználók által önkéntesen megadott adatot kizárólag a megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség)kezeljük.

 

Azadatkezelésidőtartama:Adatfeldolgozóamédiaszolgáltatói,aweboldalüzemeltetőiésaz online kereskedelmi tevékenységével összefüggésben elektronikus vagy postai úton küldött hallgatói levelekkel, sms-ekkel vagy telefonhívásokkal, illetve telefonüzenetekkel kapcsolatban semmi olyan adatot nem rögzít, melynek alapján az érintett azonosítható lenne. Panaszosügyek esetében a kivizsgáláshoz, illetve a panaszos azonosításához szükséges adatokat az Adatkezelő az ügy kivizsgálását követő 5. év december 31. napjáig őrzi meg.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulás.

 

Az adatok megismeréséreaz Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati munkatársa és a panaszok kivizsgálását végzőmunkatárs jogosult.

 

 1. Cookie-k (sütik) használata

A www.szentistvanradio.hués a www.szentistvantv.huhonlaprabelépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ. A süti egy apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, amely azt a Felhasználó gépén tárolja egy elkülönített könyvtárban. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A cookie-k segítségével könnyebb, hatékonyabb az internet használata. A cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot. .Amennyiben a Látogatószeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat, azt böngészője segítségével megteheti.

 

 1. Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok)

A weboldal látogatása során az Adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a látogatók alábbi adatokat:

 

 • böngészőtípusa

 • azoldalravaló belépés - távozásideje

 • alekérdezett/lehívott adatállományneveésURL-je,

 • azahonlap/applikáció,amelyrőlahonlapunkra érkezett(referrerURL)

 • alátogató IP-címe.

 

Az adatrögzítés célja: Az adatok a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság és stabilitás céljából kerülnek naplózásra. A naplófájlok naponta frissülnek és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományokat.

 

Az Azadattárolásideje:Adatfeldolgozó 1évigtároljaaszerverén.

 

AzIP-címkezelésénekjogalapja:Adatfeldolgozójogosérdeke(GDPR6.cikk(1) bekezdésének f) pontja).

Az adatok megismeréséreaz Adatkezelő weboldalának üzemeltetésével megbízott munkatárs jogosult.

 

 1. Adatvédelem

Adatkezelő a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek csak a jogszabályban meghatározott esetekben adja ki. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyibena hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. A Felhasználók személyi jogai

 

  1. Tájékoztatás

Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagykapták meg az adatokat (GDPR 15. cikk).Adatkezelő akérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belül írásban, – elektronikus úton benyújtott kérelem esetén elektronikus úton – közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, dea folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelem esetén Adatkezelőköltségtérítést állapíthat meg.

 

  1. Adatok helyesbítése és kiegészítése

Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is (GDPR 16. cikk). Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

  1. Tárolt adatok törlése

Adatkezelő5munkanaponbelül törliaszemélyesadatot,ha

 

   • annakkezelésejogellenes,

   • aFelhasználóazt kéri,

   • azadatkezeléscéljamegszűnt,vagy

   • azadatoktárolásánaktörvénybenmeghatározotthatáridejelejárt,

   • azt a bíróságvagyazadatvédelmibiztoselrendelte

 

Adatkezelő a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban azadatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljáravaló tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. (GDPR 17. cikk).

 

  1. Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, de nem kéri az adatok törlését. Kérheti, ha az adatkezelés megjelölt célja szerint már nincs szükség a személyes adatokra, de a Felhasználó jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat, továbbáakkor, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra,elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai azjogos indokaival szemben (GDPR 18. cikk).

 

  1. Adathordozhatóság

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 

   • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdéséneka)pontjaszerintihozzájáruláson,vagya6.cikk(1)bekezdésénekb)pontja szerinti szerződésen alapul és

   • azadatkezelésautomatizáltmódon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk).

 

  1. Tiltakozás

AFelhasználóbármikortiltakozhatazadatkezelésellen (GDPR21.cikk),ha

 

   • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

   • atiltakozásjogának gyakorlásátegyébkénttörvénylehetővéteszi.

 

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annakeredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt,Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja ésa tiltakozásról, illetve az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 1. Jogorvoslat

Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak veszélye fennáll.

 

 • Székhely:1125 Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/c

 • Postacím:1530Budapest,Pf.:5

- Telefon:+36(1)391-1400

- Telefax:+36(1)391-1410

 

Felhasználó személyesadataivédelméhezvalójogátpolgáribíróságelőttérvényesítheti. Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

 

 

Budapest,2018.május25.

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

adószám: 18578726-2-10

Imaszándék

A Szent István Rádió minden nap 18 órától Rózsafüzér imádságot közvetít. Hallgatóink imaszándékait hétköznapokon 9 és 16 óra között várjuk telefonon a 36-510-610-es számon.


Kívánságműsor

A Szent István Rádió kívánságműsorába várjuk az Önök zenei kéréseit a 36-510-610-es számon 8 és 18 óra között.

Napi evangélium

Imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Rózsafüzér
Az úr angyala